Podpora maloobchodních prodejen Obchůdek 2021+

Ministerstvo Průmyslu a obchodu pod vedením Karla Havlíčka vyhlásilo program pro podporu maloobchodních prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel. V tomto programu je možné žádat o finanční podporu až 100 000 Kč.

Podporu je možné využít ve všech krajích kromě Prahy.

Parametry

Vymezení přijemce dotace a přijemce finanční podpory


Příjemce finanční podpory (žadatel) ke dni podání žádosti musí:

 1. vlastnit oprávnění k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt; podporované CZ-NACE spadají do 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách,
 2. provozovat prodejnu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel,
 3. být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,
 4. být dle svého čestného prohlášení bez nedoplatků vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie,
 5. doložit, že nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
 6. doložit, že nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,
 7. doložit, že nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.

Příjemcem finanční podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti:

 1. podle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, bylo rozhodnuto o jeho úpadku (je-li soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku) – ověřuje kraj dle veřejných rejstříků,
 2. je proti jeho majetku vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí – uvádí poskytovatel sociální služby v čestném prohlášení,
 3. je v likvidaci – ověřuje kraj dle veřejných rejstříků,
 4. má neuhrazený peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem.

Podmínky pro provoz prodejny žadatele:

 1. budova prodejny je ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec,
 2. budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec,
 3. budova prodejny je ve vlastnictví obce, ale prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba,
 4. budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba,
 5. prodejna musí být otevřena minimálně 5 dnů v týdnu, celoročně a musí zajišťovat minimálně prodej potravin,
 6. v jedné obci, nebo její místní části nesmí být v době schválení žádosti více než jedna prodejna spadající do CZ-NACE 47.11. Toto potvrzení vydá obec na jejímž území se nachází maloobchodní prodejna žadatele.

Způsobilé náklady musí splňovat následující podmínky

 1. Musí být vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset s realizací projektu a musí u nich existovat prokazatelná přímá vazba na výstup projektu,
 2. Musí být doloženy průkaznými doklady.

Způsobilými náklady jsou:

 1. náklady na zaměstnance (např. mzdy)
 2. náklady na nájem, vytápění, osvětlení a služby související s prostorami, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem, se posuzují jako uznatelné,
 3. náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,
 4. spotřeba materiálu, čistících potřeb, obalů,
 5. ochranné pomůcky, pracovní oblečení,
 6. úroky z hypotečního úvěru,
 7. investiční náklady financované krajem (bude upraveno ve výzvě)

Způsobilými náklady nejsou:

 1. DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, anebo si může nárokovat vrácení DPH,
 2. Opravy a údržba stávajícího majetku,
 3. Splátky půjček a úvěrů (mimo hypotečních úvěrů na provozovnu),
 4. Sankce a penále,
 5. Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a správní poplatky,
 6. Leasing,
 7. Dlouhodobý nehmotný majetek – řídící software, pokud není přímou součástí pořizovaných strojů a zařízení a není předmětem odpisu,
 8. Osobní automobily,
 9. Nákladní automobily.

Poskytnutí dotace kraji

 1. MPO vyhlásí výzvu pro příjem žádostí krajů o dotaci s uvedením termínů pro podání žádostí o dotaci a objemem alokace prostředků státního rozpočtu.
 2. Žádost o dotaci bude možné podávat nejpozději do data uvedeného v příslušné výzvě.
 3. Po prověření žádosti kraje o poskytnutí dotace MPO vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 4. Dotace je Kraji poskytnuta formou ex post v rámci příslušného rozpočtového roku v období let 2021–2025 na bankovní účet.
 5. Za dodržení podmínek účelovosti dotace a dodržení parametrů odpovídá příjemce dotac
 6. Účelné a hospodárné využití dotace bude předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád).

Více informací na webu Ministerstva Průmyslu a obchodu