2021+ Podrška maloprodajnim trgovinama

Ministarstvo industrije i trgovine pod vodstvom Karela Havlíčeka najavilo je program potpore maloprodajnim trgovinama namirnicama i općim dobrima u općinama do 1.000 stanovnika. U ovom programu moguće je podnijeti zahtjev za financijsku potporu do 100.000 CZK.

Podrška se može koristiti u svim regijama osim u Pragu.

Parametri

Definicija korisnika subvencije i primatelja financijske potpore


Primatelj financijske potpore (podnositelj zahtjeva) na dan podnošenja zahtjeva mora:

 1. Posjedovati poslovnu dozvolu u Češkoj Republici koja odgovara gospodarskoj djelatnosti kojoj je dodijeljena potpora za čiju se provedbu projekt provodi; CZ-NACE pod 47.11 – trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima s naglaskom na nespecijaliziranim prodavaonicama,
 2. Upravljati trgovinom u općini s do 1000 stanovnika ili u općini s do 3000 stanovnika, čiji lokalni dijelovi imaju manje od 1000 stanovnika,
 3. Biti registriran kao porezni obveznik poreza na dohodak u poreznoj upravi u skladu s člankom 125., par. 280/2009 Coll., izmijenjenog Poreznog zakona.
 4. Ne smiju imati dospjele nepodmirene obveze prema odabranim institucijama i pružateljima potpore iz projekata koji se sufinanciraju iz proračuna Europske unije u skladu s njihovom izjavom,
 5. Dokazati da, prema njegovoj izjavi, nema zaostataka zbog potraživanja plaća svojih zaposlenika.
 6. Dokazati da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema odabranim institucijama i pružateljima potpore iz projekata koji se sufinanciraju iz proračuna Europske unije. Odgoda plaćanja dospjelih nepodmirenih dugovanja ili sporazuma o plaćanju dospjelih nepodmirenih dugovanja smatra se namirenim dospjelim neplaćenim dugovanjima,
 7. Dokazati da nema zaostataka zbog potraživanja plaća svojih zaposlenika.

Tijelo ne može biti korisnik financijske potpore ako na dan podnošenja zahtjeva:

 1. 182/2006 Coll., Zakon o nesolventnosti, odlučeno je o njegovom stečaju (ako je reorganizaciju odobrio sud, koju ispunjava poduzeće, poduzeće se ne smatra stečajnim poduzećem) – provjerava regiju prema javnim registrima,
 2. izvršenje ili izvršenje provodi se nad njegovom imovinom – navodi pružatelj socijalnih usluga u izjavi,
 3. je u likvidaciji – verificirana od strane regije prema javnim registrima,
 4. ima nepodmireni novčani dug nastao na temelju naloga za povrat izdanog nakon prethodne odluke Komisije kojom se potpora proglašava nezakonitom i nespojivom sa zajedničkim tržištem.

Uvjeti za rad trgovine podnositelja zahtjeva:

 1. Objekt trgovine je u vlasništvu općine, a trgovinom upravlja općina,
 2. Objekt trgovine nije u vlasništvu općine, a trgovinom upravlja općina,
 3. Objekt trgovine je u vlasništvu općine, ali trgovinom upravlja druga poslovna pravna ili fizička osoba,
 4. Objekt trgovine nije u vlasništvu općine, a trgovinom upravlja druga poduzetnička pravna ili fizička osoba,
 5. Objekt mora biti otvoren najmanje 5 dana u tjednu, tijekom cijele godine i mora osigurati barem prodaju hrane,
 6. Jedna općina ili njen lokalni dio ne smije biti više od jedne trgovine obuhvaćene CZ-NACE 47.11 u trenutku odobrenja zahtjeva. Tu potvrdu izdaje općina na čijem se državnom području nalazi maloprodajno mjesto podnositelja zahtjeva.

Prihvatljivi troškovi moraju ispunjavati sljedeće uvjete

 1. Moraju se trošiti u skladu s ciljevima programa, moraju biti izravno povezani s provedbom projekta i moraju imati dokazivu izravnu vezu s ostvarenjem projekta.
 2. Moraju biti popraćeni popratnim dokumentima.

Prihvatljivi troškovi mogu biti:

 1. Troškovi osoblja (npr. plaće)
 2. Troškovi najma, grijanja, rasvjete i usluga povezanih s prostorijama za koje se može dokazati da su povezani s transakcijom smatraju se prihvatljivima;
 3. Troškovi povezani s telekomunikacijskim uslugama i pristupom internetu;
 4. Potrošni materijali, sredstava za čišćenje, ambalaže,
 5. Zaštitna oprema, radna odjeća,
 6. Kamate na hipotekarni kredit,
 7. Troškovi ulaganja koje financira regija (mijenjaju se u pozivu)

Prihvatljivi troškovi ne smiju biti:

 1. PDV, ukoliko je korisnik potpore obveznik PDV-a ili može zatražiti povrat PDV-a,
 2. U svrhu popravka i održavanja postojeće imovine,
 3. U svrhu otplate kredita i dugovanja (isključujući hipotekarne kredite za poslovne svrhe),
 4. Globe i periodične novčane kazne,
 5. Troškovi jamstava, osiguranja, kamata, bankovnih troškova, gubitaka na razmjeni, carinskih i administrativnih troškova,
 6. Lizing
 7. Nematerijalna dugotrajna imovina poput upravljačkog softvera ukoliko on nije izravni dio kupljenih strojeva i opreme i ne podliježe amortizaciji,
 8. Automobili
 9. Kamioni

Pružanje subvencija regiji

 1. Ministarstvo industrije i trgovine objavljuje poziv za zaprimanje regionalnih zahtjeva za subvencije, navodeći rokove za podnošenje zahtjeva za subvencije i obujam izdvajanja državnog proračuna.
 2. Zahtjev za bespovratna sredstva moći će se podnijeti najkasnije do datuma navedenog u odgovarajućem pozivu.
 3. Nakon razmatranja zahtjeva regije za subvenciju, Ministarstvo industrije i trgovine će donijeti Odluku o dodjeli subvencije (u daljnjem tekstu “Odluka”) u skladu sa nadležnim Zakonom.
 4. Subvencija se daje na bankovni račun u regiji, u obliku radnog mjesta unutar relevantne financijske godine u razdoblju od 2021. do 2025. .
 5. Primatelj subvencije odgovoran je za poštivanje uvjeta svrhe subvencije i za usklađenost s traženim parametrima.
 6. Djelotvorno i ekonomično korištenje subvencije bit će predmet inspekcije pružatelja subvencije u skladu sa nadležnim Zakonom.

Više informacija na mrežnim stranicama Ministarstva industrije i trgovine