Wsparcie dla punktów sprzedaży detalicznej Obchůdek 2021+

Ministerstwo Przemysłu i Handlu pod kierownictwem Karela Havlíčka ogłosiło program wsparcia punktów sprzedaży detalicznej sprzedających żywność i towary mieszane w gminach liczących do 1000 mieszkańców. W ramach tego programu można ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości do 100 000 CZK.

Ze wsparcia można skorzystać we wszystkich regionach z wyjątkiem Pragi.

Parametry

Definicja beneficjenta dotacji i beneficjenta pomocy finansowej


W dniu złożenia wniosku beneficjent wsparcia finansowego (wnioskodawca) musi:

 1. posiadać licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej odpowiadającej wspieranej działalności gospodarczej, dla której realizowany jest projekt; wspierane CZ-NACE objęte są pozycją 47.11 Handel detaliczny z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w niewyspecjalizowanych sklepach,
 2. prowadzić sklep na terenie gminy do 1000 mieszkańców lub w gminie do 3000 mieszkańców, której gminy liczą mniej niż 1000 mieszkańców,
 3. być zarejestrowanym jako płatnik podatku dochodowego w urzędzie skarbowym zgodnie z §125 ust. 1 ustawy nr 280/2009 Dz.U., Ordynacja podatkowa, z późniejszymi zmianami,
 4. być, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wolny od zaległości wobec wybranych instytucji oraz podmiotów udzielających wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE,
 5. wykazać, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie ma zaległości z wynagrodzeniami swoich pracowników.
 6. udowodnić, że nie zalega z płatnościami wobec wybranych instytucji oraz podmiotów udzielających wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE. Zaległość w spłacie lub porozumienie w sprawie uregulowania zaległości uważa się za uregulowaną,
 7. wykazać, że nie ma zaległych roszczeń płacowych od swoich pracowników.

Beneficjentem wsparcia finansowego nie może być podmiot, który na dzień składania wniosku:

 1. zgodnie z postanowieniami § 136 ustawy nr 182/2006 Dz.U., Prawo upadłościowe, jego upadłość została rozwiązana (jeżeli sąd zezwoli na restrukturyzację, której dokonuje spółka, spółka nie jest uznawana za upadłą) – zweryfikowane przez powiat według rejestrów publicznych,
 2. świadczeniodawca oświadczy w oświadczeniu pod przysięgą, że toczy się egzekucja lub postępowanie egzekucyjne na jego majątku,
 3. jest w stanie likwidacji – weryfikowana przez powiat na podstawie rejestrów publicznych,
 4. posiada niespłacone zadłużenie finansowe wynikające z nakazu odzyskania środków wydanego po wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem.

Warunki funkcjonowania sklepu wnioskodawcy:

 1. Budynek sklepu jest własnością gminy, a sklep jest prowadzony przez gminę,
 2. Budynek sklepu nie jest własnością gminy, a sklep jest prowadzony przez gminę,
 3. budynek sklepu jest własnością gminy, ale sklep prowadzi inna osoba prawna lub fizyczna,
 4. budynek sklepu nie jest własnością gminy, a sklep prowadzi inna osoba prawna lub fizyczna,
 5. sklep musi być czynny co najmniej 5 dni w tygodniu, przez cały rok i zapewniać co najmniej sprzedaż artykułów spożywczych,
 6. W momencie zatwierdzania wniosku w jednej gminie lub powiecie nie może istnieć więcej niż jeden sklep objęty CZ-NACE 47.11. Zaświadczenie to wydaje gmina, na której terytorium znajduje się punkt sprzedaży detalicznej wnioskodawcy.

Koszty kwalifikowane muszą spełniać poniższe warunki

 1. Muszą być poniesione zgodnie z celami programu, być bezpośrednio związane z realizacją projektu i mieć możliwy do wykazania bezpośredni związek z produktami projektu,
 2. Muszą być poparte dokumentacją dowodową.

Koszty kwalifikowalne to:

 1. koszty personelu (np. płace)
 2. koszty wynajmu, ogrzewania, oświetlenia i usług związanych z lokalem, w przypadku których można wykazać, że mają one związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów,
 3. koszty związane z usługami telekomunikacyjnymi i dostępem do Internetu,
 4. zużycie materiałów, środków czystości, opakowań,
 5. sprzęt ochronny, odzież robocza,
 6. odsetki od kredytu hipotecznego,
 7. koszty inwestycji finansowane przez region (do korekty w naborze)

Kosztami kwalifikowanymi nie są:

 1. VAT, jeśli beneficjent jest płatnikiem VAT lub może ubiegać się o zwrot podatku VAT,
 2. Naprawa i konserwacja istniejącego majątku,
 3. Spłaty kredytów i pożyczek (z wyłączeniem kredytów hipotecznych na lokale użytkowe),
 4. Kary i grzywny,
 5. Koszty gwarancji, ubezpieczenia, odsetek, opłat bankowych, ujemnych różnic kursowych, opłat celnych i administracyjnych,
 6. Leasing,
 7. Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie sterujące, o ile nie stanowią bezpośredniej części nabywanych maszyn i urządzeń i podlegają amortyzacji,
 8. Samochody,
 9. Samochody ciężarowe,

Dotacje dla regionu

 1. MIT ogłosi nabór wniosków o dotacje z regionów, podając terminy składania wniosków o dotacje i wysokość alokacji z budżetu państwa.
 2. Wnioski o dotacje można składać nie później niż w terminie określonym w odpowiednim naborze wniosków.
 3. Po rozpatrzeniu wniosku Województwa o przyznanie dotacji, MIT wydaje Decyzję o przyznaniu dotacji (zwaną dalej „Decyzją”) zgodnie z ustawą nr 218/2000 Dz.U., Ustawą o przepisów budżetowych oraz o zmianie niektórych powiązanych ustaw (przepisy budżetowe).
 4. Dotacja przekazywana jest Województwu w formie wypłaty ex post w odpowiednim roku budżetowym w latach 2021-2025 na rachunek bankowy.
 5. Beneficjent dotacji odpowiada za przestrzeganie warunków kwalifikowalności dotacji i dotrzymanie parametrów
 6. Efektywne i ekonomiczne wykorzystanie dotacji będzie podlegało kontroli ze strony grantodawcy zgodnie z ustawą nr 255/2012 Dz. o kontroli, z późniejszymi zmianami (Kodeks Kontroli).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Przemysłu i Handlu