Podpora maloobchodných predajní Obchůdek 2021+

Ministerstvo priemyslu a obchodu pod vedením Karla Havlíčka vyhlásilo program podpory maloobchodných predajní potravín a zmiešaného tovaru v obciach do 1000 obyvateľov. V tomto programe je možné požiadať o finančnú podporu až do výšky 100 000 Kč.

Podporu je možné využiť vo všetkých krajoch okrem Prahy.

 

Parametre

 • Maximálna dotácia pre koloniála na rok je 100 000 Kč
 • Prvá výzva v roku 2021 posledná výzva v roku 2025.
 • Žiadateľ sa prihlási na kraj, ktorý poskytuje finančnú podporu

Definícia príjemcu grantu a príjemcu finančnej pomoci


Ku dňu predloženia žiadosti musí príjemca finančnej podpory (žiadateľ):

 

 1. mať povolenie na podnikanie v Českej republike zodpovedajúce podporovanej hospodárskej činnosti, pre ktorú sa projekt realizuje; podporované CZ-NACE spadajú pod 47.11 Maloobchod s prevahou potravín, nápojov a tabakových výrobkov v nešpecializovaných predajniach,
 2. prevádzkovať predajňu v obci do 1 000 obyvateľov alebo v obci do 3 000 obyvateľov, ktorej miestne časti majú menej ako 1 000 obyvateľov,
 3. byť registrovaný ako platiteľ dane z príjmov na daňovom úrade podľa § 125 ods. 1 zákona č. 280/2009 Z. z. daňový poriadok v znení neskorších predpisov,
 4. byť podľa svojho čestného vyhlásenia bez nedoplatkov voči vybraným inštitúciám a poskytovateľom podpory z projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ,
 5. preukázať, že podľa svojho čestného vyhlásenia nemá nedoplatky na mzdách svojich zamestnancov.
 6. preukázať, že nemá nedoplatky voči vybraným inštitúciám a voči poskytovateľom podpory z projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ. Nedoplatky v omeškaní alebo dohoda o vysporiadaní nedoplatkov sa považujú za vysporiadaný nedoplatok,
 7. preukázať, že nemá voči svojim zamestnancom žiadne nevyrovnané mzdové nároky.

Subjekt nemôže byť príjemcom finančnej podpory, ak ku dňu podania žiadosti:

 

 1. v zmysle ustanovenia § 136 zákona č. 182/2006 Z. z., insolvenčný zákon je vyriešený jej úpadok (ak súd povolí reorganizáciu, ktorú spoločnosť splní, spoločnosť sa nepovažuje za úpadcu) – overené krajom podľa verejných registrov,
 2. poskytovateľ sociálnej služby čestným vyhlásením vyhlási, že na jeho majetok je vedená exekúcia alebo exekúcia,
 3. je v likvidácii – overené krajom podľa verejných registrov,
 4. má nesplatený finančný dlh vyplývajúci z príkazu na vrátenie vydaného po predchádzajúcom rozhodnutí Komisie, ktorým bola pomoc vyhlásená za nezákonnú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Podmienky prevádzkovania predajne žiadateľa:

 

 1. Budova predajne je vo vlastníctve obce a predajňu prevádzkuje obec,
 2. Budova predajne nie je vo vlastníctve obce a predajňu prevádzkuje obec,
 3. budova predajne je vo vlastníctve obce, ale predajňu prevádzkuje iná právnická alebo fyzická osoba,
 4. budova predajne nie je vo vlastníctve obce a predajňu prevádzkuje iná právnická alebo fyzická osoba,
 5. predajňa musí byť otvorená minimálne 5 dní v týždni celoročne a musí zabezpečovať minimálne predaj potravín,
 6. V jednej obci alebo miestnom okrese nesmie byť v čase schválenia žiadosti viac ako jedna predajňa CZ-NACE 47.11. Toto potvrdenie vydáva obec, na území ktorej sa nachádza maloobchodná predajňa žiadateľa.

 

 

Oprávnené náklady musia spĺňať nasledujúce podmienky

 

 1. Musia byť vynaložené v súlade s cieľmi programu, musia priamo súvisieť s realizáciou projektu a mať preukázateľnú priamu väzbu na výstup projektu,
 2. Musia byť podložené listinnými dôkazmi.

 

 

Oprávnené náklady sú:

 

 1. náklady na zamestnancov (napr. mzdy)
 2. náklady na prenájom, kúrenie, osvetlenie a služby súvisiace s priestormi, ktoré sa preukázateľne týkajú podnikania, sa považujú za odpočítateľné,
 3. náklady spojené s telekomunikačnými službami a prístupom na internet,
 4. spotreba materiálov, čistiacich prostriedkov, obalov,
 5. ochranné pomôcky, pracovné odevy,
 6. úroky z hypotekárneho úveru,
 7. investičné náklady financované krajom (budú upravené vo výzve)

 

 

Oprávnené náklady nie sú:

 

 1. DPH, ak je príjemca platiteľom DPH, alebo môže požiadať o vrátenie DPH,
 2. Oprava a údržba existujúceho majetku,
 3. Splátky pôžičiek a úverov (okrem hypotekárnych úverov na podnikateľské priestory),
 4. Pokuty a pokuty,
 5. Náklady na záruky, poistenie, úroky, bankové poplatky, kurzové straty, colné a správne poplatky,
 6. Leasing,
 7. Dlhodobý nehmotný majetok – ovládací softvér, pokiaľ nie je priamou súčasťou nakupovaných strojov a zariadení a nie je predmetom odpisovania,
 8. Autá,
 9. Kamióny

 

 

Poskytovanie dotácií regiónu

 

 1. MPO vyhlási výzvu na prijímanie žiadostí o dotáciu z krajov s termínmi podávania žiadostí o dotáciu a objemom prídelu zo štátneho rozpočtu.
 2. Žiadosti o dotáciu je možné predkladať najneskôr do dátumu uvedeného v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.
 3. MPO po preskúmaní žiadosti kraja o poskytnutie dotácie vydáva Rozhodnutie o poskytnutí dotácie (ďalej len „rozhodnutie“) v zmysle zákona č.218/2000 Z.z., zákona č. Rozpočtové pravidlá a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov (rozpočtové pravidlá).
 4. Dotácia sa poskytuje kraju formou spätnej platby v rámci príslušného rozpočtového roka v období 2021-2025 na bankový účet.
 5. Za splnenie podmienok oprávnenosti dotácie a dodržanie parametrov zodpovedá príjemca dotácie
 6. Účelné a hospodárne využitie dotácie bude podliehať kontrole poskytovateľa dotácie v súlade so zákonom č. 255/2012 Z. z. o kontrole v znení neskorších predpisov (Kontrolný poriadok).

Viac informácií na stránke Ministerstva priemyslu a obchodu