Podrška za maloprodajne objekte Shop 2021+

Ministarstvo industrije i trgovine, pod rukovodstvom Kompanije Karel Havlíček, najavilo je program podrške maloprodajnim objektima sa prehrambenim i pogodnim prodavnicama u opštinama sa do 1.000 stanovnika. U ovom programu moguće je podneti zahtev za finansijsku podršku do CZK 100.000.

Podrška se može koristiti u svim regionima osim u Pragu.

Parametre

Definicija primaoca subvencije i primaoca finansijske podrške


Od dana podnošenja zahteva, primalac finansijske podrške (podnosilac zahteva) mora:

 1. poseduju poslovnu dozvolu na teritoriji Češke Republike koja odgovara podržanoj privrednoj aktivnosti za sprovođenje projekta koji se sprovodi; uz podršku CZ-NACE spada u 47.11 Maloprodajnu trgovinu sa predomincijom hrane, pića i duvanskih proizvoda u nespecijskim prodavnicama,
 2. vodi prodavnicu u opštini sa do 1000 stanovnika ili u opštini sa do 3000 stanovnika, od kojih lokalni okruzi imaju manje od 1000 stanovnika,
 3. da bude registrovan kao porez na dohodak u poreskoj upravi u skladu sa članom 125 (1) Zakona o porezu na dohodak, navodi se u njegovoj izjavi; 1 akt br. 280/2009 Coll., Poreski zakon, kao izmenjen,
 4. prema njihovoj izjavi, oni bi trebalo da budu oslobođeni zaostalosti prema odabranim institucijama i pružaocima podrške iz projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Evropske unije,
 5. dokažu da, prema njegovoj izjavi, on nema zaostaci zbog prava na platu svojih zaposlenih.
 6. dokaže da nema dugovanja prema odabranim institucijama i pružaocima podrške projekata koji su sufinansirani iz budžeta EU. Smatra se da odlaganje plaćanja zaostalih dugodlaka ili sporazum o isplati zaostalih dugo zaostanka mogu da se izmire;
 7. dokaže da nema zaostalih dugovanja zbog prava na plate svojih zaposlenih.

Entitet ne može biti korisnik finansijske podrške ako, na dan podnošenja zahteva:

 1. u skladu sa odredbama tačke 136 Akta br. 182/2006. godine, Zakonom o nesolventnosti, preduzeće je proglašeno u stečaju (ako je reorganizacija dozvoljena od strane suda, što je ispunjeno od strane preduzeća, preduzeće se ne smatra bankrotom) – verifikovano od strane regiona prema javnim registrima,
 2. njihova imovina podleže izvršenju ili sprovođenju odluke – navodi se u izjavi pružaoca socijalne službe,
 3. je u likvidaciji – verifikovana od strane regiona prema javnim registrima,
 4. ima neizmireni pečurni dug proistekao iz naredbe o otplati sredstava izdatih posle prethodne odluke Komisije kojom se pomoć proglašava nezakonitom i nekompatibilnom sa zajedničkim tržištem.

Uslovi za rad aplikatorove radnje:

 1. Zgrada prodavnice je u vlasništvu opštine, a prodavnicom upravlja opština,
 2. Zgrada prodavnice nije u vlasništvu opštine, a prodavnicom upravlja opština,
 3. zgrada prodavnice je u vlasništvu opštine, ali radnjom upravlja drugo pravno lice ili fizičko lice,
 4. zgrada prodavnice nije u vlasništvu opštine i radnjom upravlja drugo pravno lice ili fizičko lice,
 5. prodavnica mora da bude otvorena najmanje 5 dana u nedelji, tokom cele godine, i mora da obezbedi najmanje prodaju hrane,
 6. U trenutku odobravanja zahteva, možda neće biti više od jedne prodavnice u jednoj opštini ili njen lokalni deo koji spada pod CZ-NACE 47.11. Ovaj sertifikat izdaje opština na čijoj teritoriji se nalazi prodajni objekat podnosioca zahteva.

Podobni troškovi moraju da ispune sledeće uslove

 1. Oni moraju biti potrošeni u skladu sa ciljevima programa, moraju biti direktno povezani sa realizacijom projekta i mora postojati demonstrativna direktna veza sa izlazom projekta,
 2. Oni moraju biti podržani pratećim dokumentima.

Podobni troškovi su:

 1. Troškovi zaposlenih (npr. zarada)
 2. troškovi iznajmljivanja, grejanja, rasvete i usluga vezanih za prostorije za koje se može dokazati da su vezani za poslovanje smatraju se odbitnim;
 3. troškove vezane za telekomunikacione usluge i internet konekciju;
 4. potrošnja materijala, sredstva za čišćenje, pakovanje,
 5. zaštitna oprema, radna odeća,
 6. kamatu na hipotekarni kredit;
 7. investicioni troškovi koje finansira region (da se regulišu u pozivu)

Podobni troškovi ne uključuju:

 1. PDV, ako je korisnik pomoći poreski splasnik ili može da traži povraćaj PDV-a,
 2. Popravke i održavanje postojećih sredstava,
 3. Otplata kredita i kredita (osim hipotekarnih kredita po establišmentu),
 4. Kazne i kazne,
 5. Troškovi garancija, osiguranja, kamata, bankarskih troškova, gubitaka kursa, carinskih i administrativnih troškova,
 6. Lizing
 7. Nematerijalna osnovna sredstva – softver za upravljanje, ako nije direktan deo stečene mašinerije i opreme i ne podleže amortizaciji,
 8. Automobila
 9. Kamiona.

Obezbeđivanje subvencije regionu

 1. Ministarstvo industrije i trgovine objaviće poziv za prijem zahteva za subvencije iz regiona, navodeći rokove za podnošenje zahteva za subvencije i obim dodele sredstava iz državnog budžeta.
 2. Zahtev za subvenciju biće moguće podneti najkasnije do datuma navedenog u odgovarajućem pozivu.
 3. Nakon ispitivanja zahteva regiona za obezbeđivanje subvencije, Ministarstvo industrije i trgovine će doneti Odluku o obezbeđivanju subvencije (u daljem tekstu „Odluka“) u skladu sa aktom br. 218/2000 Coll., o budžetskim pravilima i o izmenama i dopunama određenih srodnih akata (Budžetska pravila).
 4. Subvencija se obezbeđuje Regionu u vidu ex posta u okviru relevantne finansijske godine u periodu 2021–2025 na račun u banci.
 5. Primalac subvencije je odgovoran za poštovanje uslova u svrhu subvencije i usaglašenosti sa parametrima
 6. Efikasna i ekonomiиna upotreba subvencije podleћe inspekciji od strane davaoиa subvencija u skladu sa aktom br. 255/2012 Coll., o kontroli, kao izmenjen (Zakon o kontroli).

Više informacija na sajtu Ministarstva industrije i trgovine