Tuki vähittäismyymälöille Obchůdek 2021+

Karel Havlíčekin johtama kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoitti ohjelmasta, jolla tuetaan elintarvikkeiden ja sekatavaroiden vähittäismyyntipisteitä kunnissa, joissa on enintään 1 000 asukasta. Tästä ohjelmasta on mahdollista hakea enintään 100 000 Tšekin korunan rahoitustukea.

Tukea voidaan käyttää kaikilla alueilla Prahaa lukuun ottamatta.

Parametrit

Avustuksen ja rahoitustuen saajan määritelmä


Hakemuksen jättöpäivänä rahoitustuen saajan (hakijan) on:

 1. Hakijalla on oltava Tšekin tasavallassa toimilupa harjoittaa liiketoimintaa, joka vastaa tuettavaa taloudellista toimintaa, jota varten hanke toteutetaan; tuettava CZ-NACE-luokka kuuluu luokkaan 47.11 Vähittäiskauppa, jossa myydään pääasiassa elintarvikkeita, juomia ja tupakkatuotteita muissa kuin erikoistuneissa myymälöissä,
 2. pitää kauppaa alle 1 000 asukkaan kunnassa tai enintään 3 000 asukkaan kunnassa, jonka paikallispiirissä on alle 1 000 asukasta,
 3. oltava rekisteröitynyt tuloverovelvolliseksi verotoimistoon verolain nro 280/2009 (verolaki) 125 §:n 1 momentin mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna,
 4. hänen on vakuutuksensa mukaan oltava maksurästitön valituille laitoksille ja EU:n talousarviosta osarahoitettujen hankkeiden tuen antajille,
 5. todistaa, ettei sillä ole työntekijöittensä palkkarästejä, kuten sen valaehtoisessa vakuutuksessa todetaan.
 6. osoitettava, että sillä ei ole maksurästejä valituille laitoksille ja EU:n talousarviosta yhteisrahoitettujen hankkeiden tuen antajille. Maksamattomia rästejä tai sopimusta rästien maksamisesta pidetään maksettuina rästeinä,
 7. osoittaa, ettei sillä ole maksamattomia palkkasaatavia työntekijöiltään.

Yhteisö ei voi olla rahoitustuen edunsaaja, jos hakemuspäivänä:

 1. konkurssilain nro 182/2006 (Insolvenssilaki) 136 §:n säännösten mukaisesti sen konkurssi on ratkaistu (jos tuomioistuin antaa luvan yrityksen toteuttamaan saneeraukseen, yritystä ei pidetä konkurssissa olevana) – maakunta on vahvistanut sen julkisten rekisterien perusteella,
 2. hänen omaisuuteensa kohdistuu täytäntöönpano- tai täytäntöönpanopäätös – sosiaalipalvelujen tarjoaja ilmoittaa asiasta valaehtoisella vakuutuksella,
 3. on selvitystilassa – maakunta on vahvistanut sen julkisten rekisterien mukaan,
 4. sillä on maksamattomia rahoitusvelkoja, jotka johtuvat takaisinperintämääräyksestä, joka on annettu sen jälkeen, kun komissio oli tehnyt päätöksen, jossa tuki todettiin sääntöjenvastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

Hakijan myymälän toimintaa koskevat ehdot:

 1. Kunta omistaa myymälärakennuksen, ja kunta ylläpitää myymälää,
 2. Kunta ei omista myymälärakennusta, ja kunta käyttää myymälää,
 3. myymälärakennus on kunnan omistuksessa, mutta myymälää ylläpitää toinen oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö,
 4. myymälärakennus ei ole kunnan omistuksessa ja myymälää ylläpitää toinen oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö,
 5. myymälän on oltava avoinna vähintään viitenä päivänä viikossa ympäri vuoden, ja sen on tarjottava vähintään elintarvikemyyntiä,
 6. Yhdessä kunnassa tai paikallisella alueella saa hakemuksen hyväksymishetkellä olla enintään yksi CZ-NACE 47.11 -luokkaan kuuluva myymälä. Todistuksen antaa se kunta, jonka alueella hakijan vähittäismyymälä sijaitsee.

Tukikelpoisten kustannusten on täytettävä seuraavat edellytykset

 1. Niiden on oltava ohjelman tavoitteiden mukaisia, niiden on liityttävä suoraan hankkeen toteuttamiseen ja niillä on oltava todistettavasti suora yhteys hankkeen tuloksiin,
 2. Niiden tueksi on esitettävä asiakirjatodisteet.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat:

 1. henkilöstökustannukset (esim. palkat)
 2. tilojen vuokra-, lämmitys-, valaistus- ja palvelukustannukset, joiden voidaan osoittaa liittyvän liiketoimintaan, ovat vähennyskelpoisia,
 3. televiestintäpalveluihin ja Internet-yhteyksiin liittyvät kustannukset,
 4. materiaalien, siivoustarvikkeiden ja pakkausten kulutus,
 5. suojavarusteet, työvaatteet,
 6. asuntolainan korko,
 7. alueen rahoittamat investointikustannukset (mukautetaan ehdotuspyynnössä).

Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole:

 1. arvonlisävero, jos edunsaaja on arvonlisäverovelvollinen tai voi hakea arvonlisäveron palautusta,
 2. Olemassa olevan omaisuuden korjaus ja ylläpito,
 3. Lainojen ja luottojen takaisinmaksut (lukuun ottamatta liiketilojen kiinnelainoja),
 4. Rangaistukset ja sakot,
 5. Takauksista, vakuutuksista, koroista, pankkikuluista, valuuttakurssitappioista, tulleista ja hallinnollisista maksuista aiheutuvat kustannukset,
 6. Leasing,
 7. Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet – ohjausohjelmistot, paitsi jos ne ovat suora osa hankittuja koneita ja laitteita ja niistä tehdään poistot,
 8. Autot,
 9. Kuorma-autot.

Tukien myöntäminen alueelle

 1. MIT ilmoittaa alueiden tukihakemusten vastaanottopyynnön, jossa ilmoitetaan tukihakemusten jättämisen määräajat ja valtion talousarviosta myönnettävien määrärahojen määrä.
 2. Tukihakemukset on jätettävä viimeistään asianomaisessa ehdotuspyynnössä mainittuna päivänä.
 3. Tutkittuaan alueen tukihakemuksen MIT tekee tuen myöntämistä koskevan päätöksen, jäljempänä ’päätös’, talousarviota koskevista säännöistä ja eräiden asiaan liittyvien lakien muuttamisesta annetun lain (talousarviota koskevat säännöt) nro 218/2000 (säädöskokoelma) mukaisesti.
 4. Tuki myönnetään alueelle jälkikäteen maksettavana maksuna asianomaisen varainhoitovuoden aikana vuosina 2021-2025 pankkitilille.
 5. Avustuksen saaja on vastuussa avustuksen kelpoisuusehtojen ja parametrien noudattamisesta.
 6. Avustuksen myöntäjä valvoo avustuksen tehokasta ja taloudellista käyttöä valvontaa koskevan lain nro 255/2012, sellaisena kuin se on muutettuna (valvontasäännöstö), mukaisesti.

Lisätietoja teollisuus- ja kauppaministeriön verkkosivuilta.