Obchodné podmienky nášho e-shopu Regionka 24 Tábor

 

1. Základné informácie o nás

 

 • Prevádzkovateľ: Effective retail s.r.o.
 • so sídlom: Vožická 1276/6, Tábor, 39002
 • IČO: 08784124 / DIC: CZ08784124

 

2. Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Effective retail s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.nakupulidusky.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 3. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.
 5. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

 

3. Používateľský účet

 

 1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej lokalite môže kupujúci pristupovať k používateľskému rozhraniu. Kupujúci si môže objednať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len „používateľský účet“). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte v prípade akejkoľvek zmeny. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
 3. Prístup k používateľskému kontu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.
 5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako rok alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, resp. potrebnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

 

4. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky.
 4. Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len „objednávka“).
 5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov zadaných do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Informácie uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „e-mailová adresa kupujúceho“).
 6. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

5. Cena tovaru a platobné podmienky

 

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi: v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho; v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 2801894971/2010 (FIO banka a.s.) (ďalej len „účet predávajúceho“); bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay; bezhotovostne platobnou kartou;
 2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 4.6 Obchodných podmienok týkajúcich sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 4. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
 7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.
 8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru – za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od zmluvy o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a od zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ poškodil pôvodný obal.
 2. V prípade, že sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 Obchodných podmienok alebo v inom prípade, kedy nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, je Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, a ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 Obchodných podmienok, Predávajúci vráti finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 5. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 6. V prípadoch, keď kupujúci v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do momentu prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.
 7. Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

 

7. Preprava tovaru

 

 1. V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.
 3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady na iné spôsoby doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.
 5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

 

8. Práva z chybného plnenia

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:
  • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
  • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo exemplára,
  • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 3. Práva z vadného plnenia kupujúci uplatňuje u predávajúceho na adrese prevádzkarne predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.
 4. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môžu byť upravené reklamačným poriadkom predávajúceho.

 

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 lit. (e) Občianskeho zákonníka.
 3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy sip@effectiveretail.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
 4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 6. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 7. Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

 1. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 2. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.